top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนMd BTU

“ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล” มอบเสื้อกาวน์-ชุดปฏิบัติงานแก่นศ.แพทย์ มกธ.รุ่นแรก ปีการศึกษา 2567 พร้อมมุ่งพัฒนาแพทย์ที่เชี่ยวชาญ-มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ


ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์และชุดปฏิบัติงานแก่นักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาแพทย์ที่เข้ารับเสื้อกาวน์และชุดปฏิบัติงานดังกล่าว


ในการนี้พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม วรวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวให้พรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาแพทย์ที่เข้ารับเสื้อกาวน์และชุดปฏิบัติงานในพิธีดังกล่าวด้วยพร้อมกันนี้ รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ศ.เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวคกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

และนพ.ภูริทัต แสงทองพานิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ร่วมกล่าวให้โอวาทและแสดง

ความยินดีแก่นักศึกษาแพทย์ด้วยในโอกาสนี้ ศ.เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวคกุล พญ.คัชรินทร์ เจียมศรีพงษ์ รองผู้อำนวยการ

สำนักการแพทย์ และผศ.ดร.ณัฐวรรณ สาสิงห์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมสวม

เสื้อกาวน์ และมอบช่อดอกไม้ให้กับนักศึกษาแพทย์ในพิธีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้มี พญ. วรรณิกา แสงสุรีย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ได้กล่าวรายงานถึงความก้าวหน้าจากความร่วมมือ ในการบุคลากรทางการแพทย์ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ด้วย“บรรยากาศในวันนี้ก็เป็นวันแห่งความสุข วันแห่งความภาคภูมิใจ ผู้ปกครอง นักศึกษา คณาจารย์ในทุกภาคส่วนได้มาร่วมแสดงความยินดีที่นักศึกษาแพทย์ ได้รับชุดปฏิบัติงาน นักศึกษาได้ผ่านการเรียนทฤษฎี ได้ความรู้ทางด้านวิชาการ ต่อจากนี้ไปนักศึกษาจะได้สวมเสื้อกาวน์เพื่อเข้าสู่การปฏิบัติชั้นคลินิก และจะใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีความพร้อมทั้งคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ที่จะสอนนักศึกษาแพทย์ให้สำเร็จได้เป็นแพทย์ที่มีความพร้อมทั้งด้านความรู้ ด้านจริยธรรม คุณธรรม เป็นแพทย์ที่มีหัวใจของการเป็นแพทย์อย่างแท้จริง”

ศ.ดร.บังอร อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวสำหรับพิธีมอบเสื้อกาวน์และชุดปฏิบัติงานดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ตระหนัก มีสติ และเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง การเรียนการสอนที่เข้มข้นในระดับชั้น

ที่สูงขึ้น เนื่องจาก นักศึกษาที่เข้าพิธีรับเสื้อกาวน์และชุดปฏิบัติงานในปีนี้เป็นนักศึกษาแพทย์รุ่นแรกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่จะข้ามมาเรียนที่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ดังนั้น การจัดการฝึกอบรมให้นักศึกษาแพทย์ให้เป็นแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพที่ดี ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการเปลี่ยนผ่านของนักศึกษาแพทย์ไปศึกษา

ในชั้นคลินิก ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพ เนื่องจากนักศึกษาต้องปรับตัวให้เข้ากับระบบการเรียนที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยแวดล้อมหลายมิติ เช่น คณาจารย์ แพทย์ ผู้ร่วมงานจากสหวิชาชีพ

ผู้ป่วยและญาติ เป็นต้นทั้งนี้ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองมาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ในโอกาสดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุมพระเทพประสิทธิมนต์ 71 ชั้น 9 อาคารภูมิพิพัฒน์ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567ดู 88 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page