top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนMd BTU

งานปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดงานปฐมนิเทศและกล่าวคำปฏิญาณตน สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมและการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาในสาขาวิชาชีพแพทย์ ให้แก่นักศึกษาแพทย์ใหม่ ณ อาคาร BTU Hall โดยมี ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ กล่าวต้อนรับ มอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (iPad) ให้แก่นักศึกษาใหม่

ในการนี้ท่านคณบดี รองคณบดีฝ่ายต่าง ๆ ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาใหม่ เช่นด้านวิชาการ ด้านกิจการนักศึกษา ด้านความเป็นอยู่ในคณะแพทย์ นอกจากนี้คุณแม่อธิการบดี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์ ได้ร่วมผูกข้อมือเพื่อรับขวัญและเป็นการส่งกำลังใจนักศึกษาแพทย์ใหม่อย่างใกล้ชิด และมีกิจกรรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ในกิจกรรมนี้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ได้พูดคุย ร่วมถ่ายรูปกับผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่ โดยมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น


ดู 456 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


bottom of page