top of page

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เรื่อง การแสดงใบรับรองผลการตรวจคัดกรอง COVID-19 Antigen Test Kit (ATK) ในวันสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ทางคณะฯ จึงเรียนแจ้งเพื่อทราบและขอความร่วมมือจากทุกท่านค่ะ
ประกาศ-1.jpg
ประกาศ-2.jpg
bottom of page