top of page

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ประชุมชี้แจงแพทยสภา​ครั้ง​แรก เพื่อรับรองมติจากคณะอนุกรรมการแพทยสภา เพื่อเปิดโรงเรียนผลิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ในการนี้ คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ทุกท่านใคร่ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะ

bottom of page