บุคลากรสายวิชาการ

NEW05.jpg

อาจารย์ พิพัฒน์พล ธัญมณีเลิศสกุล

อาจารย์ประจำ

สังกัด       
กลุ่มวิชาฟิสิกส์

การศึกษา     

-

E-mail      
-

งานวิจัยที่สนใจ
-

ผลงานทางวิชาการ

-