top of page

บุคลากรสายวิชาการ

ว5.jpg

อาจารย์ ณัฐ เธียรสุคนธ์

อาจารย์ประจำ
 

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่สนันสนุนวิชาการ

การศึกษา     

วท.ม.กายวิภาศาสตร์

พบ.แพทยศาสตร์ 

E-mail       
natt.thi@bkkthon.ac.th

งานวิจัยที่สนใจ
งานวิจัยด้านกายวิภาคศาสตร์

bottom of page