บุคลากรสายวิชาการ

ว8.jpg

อาจารย์ ดร. บุพชาติ คันธิยงค์

อาจารย์ประจำ
 

สังกัด       
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

การศึกษา     

ปร.ด. กายวิภาคศาสตร์

วท.ม. กายวิภาคศาสตร์

วท.บ. ชีววิทยา 

งานวิจัยที่สนใจ
 
Neuroscience และ กระดูก

ผลงานทางวิชาการ
JOURNAL PUBLICATION
1. Bupachad Khanthiyong, Samur Thanoi, Gavin P. Reynolds, Sutisa Nudmamud-Thanoi. Association study of the functional Catechol-OMethyltranferase (COMT) Val 158 Met polymorphism on executive cognitive function in a Thai sample. International Journal of Medical Sciences 2019; 16(11): 1461-1465. doi: 10.7150/ijms.35789.

CONFERENCE PROCEEDINGS /ABSTRACT
1. Bupachad Khanthiyong, Samur Thanoi, Gavin P. Reynolds, Sutisa Nudmamud-Thanoi. Association study of dopamine transporter (DAT-1) genotype on executive function in Thai healthy volunteers. The 23 rd Thai neuroscience society conference 2019, Chulabhorn graduate institute, Chulabhorn royal academy Thai neuroscience society, Bangkok, Thailand, 11 Dec 2019.
2. Bupachad Khanthiyong, Samur Thanoi, Gavin P. Reynolds, Sutisa Nudmamud-Thanoi. Association Study of Catechol-O-Methyltranferase (COMT) Genotype on Executive Cognitive Function in Healthy Volunteers– A Preliminary Study in a Thai Sample. Proceedings of 41st Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand (AAT41) 2018; 60: 327-330. 
3. Bupachad Khanthiyong, Samur Thanoi and Sutisa Nudmamud-Thanoi.  Differentiation of Executive Function in Age Range and Sex in Healthy Thai Subjects. Proceedings of 11st Asia-Pacific Microscopy Conference (APMC11), 39th Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand (AAT39) and 33rd Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST33) 2016;39:364.
4. Bupachad Khanthiyong, Samur Thanoi and Sutisa Nudmamud-Thanoi. Effect of High GABA Powder Drink from Pre-germinated Brown Rice on Executive Function: A Preliminary Study in Healthy Volunteers. Proceedings of 38th Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand (AAT38) 2015; 38: 12-13.
5. Bupachad Khanthiyong, Kanmanee Kaewklin, Samur Thanoi and Sutisa Nudmamud-Thanoi. Effects of alcoholic and saponin enriched extracts of Bacopa Monnieri on the nicotinic acetylcholine receptor in an animal model of Alzheimer’s disease. Proceedings of 18th Thai Neuroscience Society Conference and 2nd CU-NIPS Symposium, Thailand; 2014.
6. Bupachad Khanthiyong, Kanmanee Kaewklin, Samur Thanoi and Sutisa Nudmamud-Thanoi. Expression of the androgen receptor in rat testis treated with Bacopa monnieri. Proceedings of 37th Annual Conference of the Anatomy Association of Thailand (AAT37) 2014; 37:236-238.
7. Bupachad Khanthiyong, Kamoltip Brown, Jintanaporn Wattanathorn. Mulberry fruit attenuates spatial memory impairment induced by cold-immobilization stress, India; 2011.
8. Bupachad Khanthiyong, Kamoltip Brown, Jintanaporn Wattanathorn. The protective effect of mulberry (Morus alba) fruits against cognitive deficit and gastric inflammation in rat induced by cold immobilization stress. Proceedings of the 4th Sino-Thai International Conference, Thailand; 2010.

รางวัล/ผลงาน/ทุนวิจัย

Scholarship

2018-2019  National Research Council of Thailand (NRCT)
2011-2012   
Invitation Grant from Faculty of Medicine, Khon Kaen University
Award
2010  
Very good poster presentation award in Biological Test in vivo at Sino-Thai International Conference, Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel, Khon Kaen Province, Thailand