top of page

อาจารย์ประจำโรงพยาบาลราชพิพัฒณ์

ภาควิชาอายุรศาสตร์

 • พญ.วริชา เอี่ยมจิณณสุวัฒน์                         

 • พญ. อรวรรณ เธียรไฝ่ดี                                  

 • พญ.สุนทรี อากาศฤกษ์                                  

 • พญ.รฐา ธรแพทย์                                          

 • พญ.ธนัชชล นิ่มปุญญกําพงษ์                        

 • นพ.ชวลิต ภานุมาตรัศมี                                 

 • นพ.มนตรี ทิพย์พรวงษ์                                   

 • นพ.อิศรายุส เลาหบุตร                                   

 • นพ.นวพงษ์ พัฒนพันธุ์                                   

 • นพ.ศิวกร พิพัฒน์เจริญกิจ           

ภาควิชาศัลยศาสตร์

 • นพ.อานุภาพ จินทนากร                          

 • นพ.โกสินธ์ นิ่มปุญญกําพงษ์                         

 • นพ.กมล บรรพวัฒนรักษ์                                

 • นพ.เกริกวิชย์ วิสิฐสกุลชัย                              

 • พญ.เสาวนีย์ ชั่งยงสุวรรณ                             

 • นพ.อุดม ตั้งตระกลูวงศ์                                  

 • นพ.ธนวัฒน์ กาญจนวงศ์วณิช                       

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

 • พญ.เสาวนิต จิตต์ไทย                                    

 • พญ.อรณุทิพย์ พรพัฒนนางกูร                       

 • พญ.กฤษนันท์ คัมภีราวัฒน์                           

 • พญ.วภิาภรณ์ จิรสัตยาภรณ์                          

 • พญ.เจียมจิตต์ จรีะอัมพร                               

ภาควิชาสูติศาสตร์และนารีเวชศาสตร์

 • นพ.วสุ ปุยะศิริศิลป์                                        

 • นพ.มนต์วิทย์ เธียรอนันต์สุข                                             

 • นพ.การัณย์ วีระพงศ์เศรษฐ์                            

 • พญ.พิชามญชุ์ พิทักษ์ไพบูลย์กุล                   

 • นพ.ยุทธนา จันทร์โอทาน                                

 • พญ.ธัญนันท์ ปุณณะวิวรรธน์                        

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

 • นพ.ธิติ เกิดอรุณสุขศรี                                                      

 • นพ.สุธี กล่อมจิตเจริญ                                    

 • นพ.ชลัช จารุวรรณ                                         

 • นพ.วันเฉลิม ธรรมาธิวัฒน์                              

 • นพ.ชัยพร จันทรสาธิต                  

ภาควิชาจักษุวิทยา

 • พญ.ฐิติมา หวังเจริญ                                 

 • พญ.พรปวีณ์ จินดารักษ์                                 

 • พญ.ณัฐฌา แต่ตรงจิตต์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิก

 • พญ.ศรารินทร์ ตันติศัลปานนท์                       

 • พญ.ภัทรานิษฐ์ ภัคภัทรไพบูลย์   

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา

 • พญ.ธนัยา ปิติยะกลูชร                                  

 • พญ.ชนากานต์ สุวัฒนศิลป์                            

 • พญ.จิดาภา พุ่มกุมาร                   

ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน เวชศาสตร์ป้องกัน เวชศาสตร์ครอบครัว อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

 • นพ.ภูริทัต แสงทองพาณิชกุล                         

 • นพ.ธนกร จงเจษฎ์                                         

 • พญ.อาภา สัตยสัณห์สกุล                              

 • นพ.เกรียงพิพัฒน์ จิระวาณิชย์กุล                          

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

 • นพ.ดนุพล สรรวานิช                                  

 • พญ.หรรษา ลีลาทนาพร

ภาควิชารังสีวิทยา

 • พญ.ชนกานต์ อลิสานันท์

 • พญ.สิริกัลย์ เหลืองธรรมะ                              

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

 • พญ.สุนิสา เฮงศิริ                                           

 • พญ.ดวงพร จันทรสาธติ

ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

 • พญ.ฐิติมาน งามเจริญรุจี

ภาควิชาพยาธิวิทยา

 • พญ.กนกภรณ์ เลาหวงศ์เพียรพุฒิ

bottom of page