บุคลากรสายสนับสนุน

ส4.jpg

อ.ดร. วรางคนา โพธิรักษ์

นักวิชาการศึกษา

ส5.jpg

อ.ดร.ณิชาภา คุณพระเนตร

นักวิชาการจัดการทั่วไป

ว5.jpg

อ.ณัฐ เธียรสุคนธ์

เจ้าหน้าที่สนันสนุนวิชาการ

ส3.jpg

นางสาวสุวารีวัลย์ อดิลักษณ์ถิรชน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

NEW07.jpg

นางสาวธัญญ์ฐิตา สกุลศักดิ์ธนโช

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ