top of page

คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์

ดร.ณัฐววรณ.jpg

ดร.ณัฐวรรณ สาสิงห์
(รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง)

การศึกษา     

ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาตรี นิติศาสตร์

รางวัลต่าง ๆ
- คุณค่าแห่งบุคคล "กินรีทอง" สาขาองค์กรภาคเอกชนและภาคธุรกิจ ประจำปี 2558
- บุคคลตัวอย่าง "มาลัยสยาม" สาขานักบริหารและผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2558 
- รางวัลลูกกตัญญูแห่งปี 2559
- รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2018 หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์
- ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกพลร่มสัมพันธ์กิตติมศักดิ์ รุ่นที่ 01/59 ศูนย์สงครามพิเศษ
- รางวัลพญามุจลินทร์ 9 มงคล ประจำปี 2562 "บุคคลที่ประสบความสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงานธุรกิจ สร้างฐานความมั่นคงของชีวิตครอบครัวด้วยความสุจริต มีคุณธรรม ร่วมสร้างสรรค์ พัฒนาสังคม บุคลากร และถาวรวัตถุ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ" หนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์
- ได้รับปีกเป็นนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศ ปี 2562 กองทัพอากาศ
- รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ (เข็มเสมาคุณูปการ) ประจำปี 2562 กระทรวงศึกษาธิการ

bottom of page