top of page

ข่าวประชาสัมพันธ์

240781187_109714904774104_611522784217056912_n.jpg

ข่าวดี  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ผ่านการตรวจประเมิน จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) แล้ว ตามเอกสารแนบ
โดยมีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นสถาบันฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลักอีกด้วย

bottom of page