top of page

ข่าวประชาสัมพันธ์

หลังจากแต่งตั้งกรรมการร่างหลักสูตรพลีคลินิกแล้วเสร็จ ทีมงานคุณภาพของเราก็ไม่รอช้า ลงมือเริ่มร่างหลักสูตรทันที คิดเร็ว ลงมือทำจริงอย่างมืออาชีพ

bottom of page