คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสาตร์

ผู้บริหาร2.jpg

ศ.เกียรติคุณ นพ.สารเนตร์ ไวคกุล

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ย6.jpg

ศ.นพ.ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

วว.jpg

ศ.เกียรติคุณ นพ.เจน มโนนุกุล

รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ว18.jpg

ศ.ดร.พญ.ธนวรรณ กุมมาลือ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และแพทยศาสตรศึกษา

บ6.jpg

ศ.คลินิก พญ.วราภรณ์ ไวคกุล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้บริหาร.jpg

ผศ.ดร.ณัฐวรรณ สาสิงห์

รองคณบดีฝ่ายบริหารการคลัง

032.jpg

นพ.เกียรติ วิฑูรชาติ

รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ผู้บริหาร3.jpg

พญ.อัมพร กรอบทอง

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ