top of page

หลักสูตร Doctor of Medicine

240931703_109763888102539_7387401647927443554_n.jpg
S__23773191.jpg
S__23773192.jpg

หลักสูตร

ชื่อเต็มหลักสูตร (ภาษาไทย)  :  แพทยศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อหลักสูตร (ภาษาไทย)  :  พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)

ชื่อเต็มหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Medicine

ชื่อย่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) :  M.D.

รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี

ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา :

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในประเทศไทย

 2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากต่างประเทศ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า และสามารถใช้ภาษาไทยได้ดี

 3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

 เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลที่ใช้ในการศึกษาระดับคลินิก ซึ่งประกอบด้วย

 1. คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ความร่วมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี

 2. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ความร่วมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ

       2.1 โรงพยาบาลร่วมสอน จำนวนทั้งหมด 3 โรงพยาบาล ดังนี้

             2.1.1 โรงพยาบาลหลัก (Teaching hospital) ได้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง มีความสามารถในการรับผู้ป่วยในได้ 250 เตียง

             2.1.2 โรงพยาบาลสมทบ (Affiliated hospital) ได้แก่ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีความสามารถในการรับผู้ป่วยในได้ 875 เตียง, โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก มีความสามารถในการรับผู้ป่วยในได้ 110 เตียง โรงพยาบาลอื่น ๆ ในสังกัดของกรุงเทพมหานคร                                                     

             2.1.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน (Community hospital)

 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม

 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค

 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา                            

ภายใต้ความร่วมมือ ในการผลิตและการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภายใต้การกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข โดยในการดำเนินการหลักสูตรดังกล่าวทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจะมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นที่ปรึกษาและสถาบันพี่เลี้ยง

การจัดการเรียนการสอน

ชั้นปีที่ 1-3 จะเรียนรายวิชาระดับตรียมแพทย์และปรีคลินิก

(Pre-medicine and Pre-clinic)  ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ชั้นปีที่ 4-6 จะเรียนรายวิชาระดับคลินิก (Clinic)  ณ โรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์

ลักษณะของสาขาวิชา 

สาขาวิชาแพทยศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์มาใช้ในการบริบาลเวชกรรม ซึ่งครอบคลุมการดูแลรักษาสุขภาพของมนุษย์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การบําบัดโรคและความเจ็บป่วย และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มี มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติอันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพ และสังคม
2. มีความรู้ความสามารถ และทักษะพื้นฐานทางด้านพื้นฐานวิชาชีพเวชกรรม โดย สามารถให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกัน โรค การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและ ชุมชน อย่างมืออาชีพโดยเฉพาะด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
3. มีความสามารถสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ หมายถึงความสามารถในการเลือกใช้การ ทดสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงการระบุข้อบ่งชี้ การเตรียม ผู้ป่วย การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจและการแปลผลการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและการ ติดตามผลการรักษา
4. มีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ ได้อย่างมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ แบบองค์รวม
5. มีเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อเนื่องตลอดเวลา ติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ๆ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและถูกกาลเทศะ
6. มีทักษะในการสื่อสารระหว่างแพทย์ บุคลากรทางแพทย์ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้อยู่ในวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไป กับคนทุกกลุ่มอายุ ทั้งด้านการฟัง พูด เขียนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการทำงานเป็นทีม
7. มีความสามารถผสมผสานและประยุกต์ความรู้ความสามารถทางวิชาการแพทย์กับวิชาแขนงต่าง ๆ รวมถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระบบสุขภาพ ในการปฏิบัติงานและการ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานร่วมกับ บุคลากรสาขาวิชาชีพอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. มีทัศนคติเชิงบวกรู้เท่าทันต่อบริบททางสังคมกฎระเบียบกฎหมายและนโยบาย สาธารณะต่าง ๆ ที่ควบคุมกากับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต
9. มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลการวิจัยและดาเนินงานวิจัยพื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเป็นผู้นำ และชี้นำสังคม

รายนามผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ 

 • ศ.นพ. สารเนตร์ ไวคกุล                                                คณบดีคณะแพทยศาสตร์

 • ศ.นพ. ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์                                   รองคณบดีฝ่ายวิจัย

 • ศ.เกียรติคุณ นพ. เจน มโนนุกุล                                  รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • ศ.คลินิก พญ. วราภรณ์ ไวคกุล                                   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 • ดร. ณัฐวรรณ สาสิงห์                                                  รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง

 • นพ. เกียรติ วิฑูรชาติ                                                     รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์

 • พญ. อัมพร กรอบทอง                                                 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

 1. ศ.นพ. สารเนตร์ ไวคกุล                   

    พบ., วว. (สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)

 2. ศ.นพ. ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์     

     พบ., วว. (สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)

 3. ศ.นพ. อาทิ เครือวิทย์                       

     พบ., วว. (สาขา ศัลยศาสตร์ตกแต่ง)

 4. นพ.เกียรติ วิฑูรชาติ                         

     พบ., วว. (สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์) 

กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

1. กลุ่มวิชาเคมี ​

 • อ.ดร. ธิติยา มีชัย

 • อ.ดร. พีระพงษ์ ชุมแก้ว

 • อ.ดร. พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ               

2. กลุ่มวิชาชีววิทยา

 • อ.ดร. ณัฏฐิกา ตรีธัญญา

 • อ.ดร. รนิดา ต่วนอุดม

3. กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ

 • รศ.ดร.นพ. ศักดิ์ดา อาจองค์ วัลลิภากร (อาจารย์พิเศษ)

 • อ. กราบแก้ว โสภาราษฏร์ (อาจารย์พิเศษ)

4. กลุ่มฟิสิกส์

 • อ. ศักดิ์สิทธิ์ จักรศรี

 • อ. ปฐมพร จันทร์บาง

 • อ. พิพัฒน์พล ธัญมณีเลิศสกุล

กลุ่มวิชาพรีคลินิก

1.กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์​

 • ศ. วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์

 • อ.ดร. บุพชาติ คันธิยงค์

 • อ.ดร. อรรถพล ปิดสายะ

 • อ. วรัญญ์นิดา แคล้วโยธาธิษณ์

2. กลุ่มวิชาชีวเคมี

 • อ.ผศ.ดร.ธิดารัตน์ เอกสิทธิกุล

 • อ.ดร. อัญชลี ต้นศรี

 • อ. บุษปวัน โสภณฤทธิเดช

3. กลุ่มวิชาเภสัชวิทยา

 • ศ.เกียรติคุณ นพ. บุญเจือ ธรณินทร

 • รศ.ดร. ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต

 • อ.ดร. สุริยา ชัยวงค์

 4. กลุ่มวิชาสรีรวิทยา

 • อ.ดร. เพชรรัตน์ เชียงแสน

 • อ. อัฉริยา สุวานิช

 • อ. ลลิตา หงษ์เหิรสถิตย์

 • อ. สุขภาพร ภูมิสุทธิกุล

 5. กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

 • อ.ดร.ทนพ. วรโชติ บุญศรีวงศ์

 • อ.ดร. อาทิตยา ญาติสมบูรณ์

 • อ. ปริญาภา นาจอมเทียน

 6. กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการแพทย์

 • ผศ.ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย

 7. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

 • อ.พล.ต.ต.ดร. ทีป ราญสระน้อย 

กลุ่มวิชาคลินิก

 1. กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์

 2. กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์

 • ศ.นพ. อาทิ เครือวิทย์

 3. กลุ่มวิชากุมารเวชศาสตร์

 • พญ. อัมพร กรอบทอง

 • นพ. พินิจ สถิรสมภพกุล

 4. กลุ่มวิชาออร์โธปิดิกส์

 • ศ.นพ. สารเนตร์ ไวคกุล

 • ศ.นพ. ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์

 • นพ. เกียรติ์ วิฑูรชาติ

 5. กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา

 • ศ.เกียรติคุณ นพ. เจน มโนกุล

 • ศ.นพ. นิธิ จงจิตรนันท์

 • นพ. ไพโรจน์  จรรยางค์ดีกุล

 • รศ.นพ. มงคล อุยประเสริฐกุล (อาจารย์พิเศษ)

 6. กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ชุมชน, กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน, กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว, กลุ่มวิชาอาชีวเวชศาสตร์, กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

 • นพ. ปรเมศวร์ ไตรภพ (อาจารย์พิเศษ)

 7. กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา

 • ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อำนาจ กุสลานันท์ (อาจารย์พิเศษ)

 8. กลุ่มวิชาวิสัญญีวิทยา 

 • ศ.คลินิก พญ. วราภรณ์ ไวคกุล

 9. กลุ่มวิชาจักษุวิทยา

 • พญ. ภาวนา อังคสิทธิ์ (อาจารย์พิเศษ)

 10. กลุ่มวิชารังสีวิทยา

 • น.อ. เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์ (อาจารย์พิเศษ)

 

bottom of page