top of page

หลักสูตร Doctor of Medicine

240931703_109763888102539_7387401647927443554_n.jpg
S__23773191.jpg
S__23773192.jpg

หลักสูตร

ชื่อเต็มหลักสูตร (ภาษาไทย)  :  แพทยศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อหลักสูตร (ภาษาไทย)  :  พ.บ. (แพทยศาสตรบัณฑิต)

ชื่อเต็มหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Medicine 

ชื่อย่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) :  M.D.

รูปแบบ : หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี

ภาษาที่ใช้ : ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา :

 1. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในประเทศไทย

 2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากต่างประเทศ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า และสามารถใช้ภาษาไทยได้ดี

 3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

 เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลที่ใช้ในการศึกษาระดับคลินิก ซึ่งประกอบด้วย

 1. คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช วิทยาลัยแพทยศาสตร์ และสำนักวิชาแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ความร่วมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี

 2. โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ความร่วมมือในลักษณะจัดการสอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ

       2.1 โรงพยาบาลร่วมสอน จำนวนทั้งหมด 3 โรงพยาบาล ดังนี้

             2.1.1 โรงพยาบาลหลัก (Teaching hospital) ได้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดกลาง มีความสามารถในการรับผู้ป่วยในได้ 250 เตียง

             2.1.2 โรงพยาบาลสมทบ (Affiliated hospital) ได้แก่ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีความสามารถในการรับผู้ป่วยในได้ 875 เตียง, โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก มีความสามารถในการรับผู้ป่วยในได้ 110 เตียง โรงพยาบาลอื่น ๆ ในสังกัดของกรุงเทพมหานคร                                                     

             2.1.3 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน (Community hospital)

 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 วัดเจ้าอาม

 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค

 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ

 - ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา                            

ภายใต้ความร่วมมือ ในการผลิตและการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทย และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ภายใต้การกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข โดยในการดำเนินการหลักสูตรดังกล่าวทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจะมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นที่ปรึกษาและสถาบันพี่เลี้ยง

การจัดการเรียนการสอน

ชั้นปีที่ 1-3 จะเรียนรายวิชาระดับตรียมแพทย์และปรีคลินิก

(Pre-medicine and Pre-clinic)  ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ชั้นปีที่ 4-6 จะเรียนรายวิชาระดับคลินิก (Clinic)  ณ โรงพยาบาลร่วมผลิตแพทย์

ลักษณะของสาขาวิชา 

สาขาวิชาแพทยศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เกี่ยวกับการนําความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์มาใช้ในการบริบาลเวชกรรม ซึ่งครอบคลุมการดูแลรักษาสุขภาพของมนุษย์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การบําบัดโรคและความเจ็บป่วย และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มี มีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรมและเจตคติอันดีงามต่อการประกอบวิชาชีพ และสังคม
2. มีความรู้ความสามารถ และทักษะพื้นฐานทางด้านพื้นฐานวิชาชีพเวชกรรม โดย สามารถให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การปูองกัน โรค การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและ ชุมชน อย่างมืออาชีพโดยเฉพาะด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
3. มีความสามารถสืบค้นทางห้องปฏิบัติการ หมายถึงความสามารถในการเลือกใช้การ ทดสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งรวมถึงการระบุข้อบ่งชี้ การเตรียม ผู้ป่วย การจัดเก็บสิ่งส่งตรวจและการแปลผลการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและการ ติดตามผลการรักษา
4. มีความสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแก้ปัญหาด้านสุขภาพ ได้อย่างมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ครอบคลุมแง่มุมต่าง ๆ แบบองค์รวม
5. มีเจตคติที่ดีในการศึกษาต่อเนื่องตลอดเวลา ติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการใหม่ๆ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและถูกกาลเทศะ
6. มีทักษะในการสื่อสารระหว่างแพทย์ บุคลากรทางแพทย์ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้อยู่ในวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไป กับคนทุกกลุ่มอายุ ทั้งด้านการฟัง พูด เขียนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการทำงานเป็นทีม
7. มีความสามารถผสมผสานและประยุกต์ความรู้ความสามารถทางวิชาการแพทย์กับวิชาแขนงต่าง ๆ รวมถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์ระบบสุขภาพ ในการปฏิบัติงานและการ ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน มีมนุษยสัมพันธ์ดีและสามารถทำงานร่วมกับ บุคลากรสาขาวิชาชีพอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. มีทัศนคติเชิงบวกรู้เท่าทันต่อบริบททางสังคมกฎระเบียบกฎหมายและนโยบาย สาธารณะต่าง ๆ ที่ควบคุมกากับการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทั้งในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต
9. มีความสามารถในการวิเคราะห์ผลการวิจัยและดาเนินงานวิจัยพื้นฐานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัยที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
10. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเป็นผู้นำ และชี้นำสังคม

รายนามผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ 

 • ศ.นพ. สารเนตร์ ไวคกุล                                                                คณบดีคณะแพทยศาสตร์

 • นพ. เกียรติ วิฑูรชาติ                                                                      รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์

 • ผศ.พิเศษ น.ท.นพ.ประพนธ์  จารุยาวงศ์                                     รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา

 • ศ.นพ. ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์                                            รองคณบดีฝ่ายวิจัย

 • ศ.พญ.พูนศรี รังษีขจี                                                                    รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 • พล.ต.ต.นพ.พงศ์ธร สุโฆสิต                                                         รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 • ดร. ณัฐวรรณ สาสิงห์                                                                   รองคณบดีฝ่ายบริหารและการคลัง

 • ผศ.นพ.ธเนศ รังษีขจี                                                                     รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต

 1. ศ.นพ. สารเนตร์ ไวคกุล                   

    พบ., วว. (สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)

 2. ศ.นพ. ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์     

     พบ., วว. (สาขา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์)

กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

1. กลุ่มวิชาเคมี ​

 • อ.ดร. ธิติยา มีชัย

 • อ.ดร. สุปราณี วัฒน์ปฐมทรัพย์

 • อ.ดร. พิชชาภา พิทยาวินัย              

2. กลุ่มวิชาชีววิทยา

 • อ.ดร. รนิดา ต่วนอุดม

 • อ. ดร.ณิชกานต์ ขวัญแก้ว

 • อ. ดร.รุ่งโรจน์ ไกรสิทธิพาณิชย์

 • อ. ดร.วเรศ ตราชื่นต้อง

3. กลุ่มคณิตศาสตร์และสถิติ

 • อ.ดร.พรพล โอทาตะ

4. กลุ่มฟิสิกส์

 • อ.ดร.สุคนธ์ กาละสังข์

 • อ. ปฐมพร จันทร์บาง

 • อ. ดร.ปภาอร สิริบุญบันดาล

กลุ่มวิชาพรีคลินิก

1.กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์​

 • อ. ดร.บุพชาติ คันธิยงค์

 • อ. มูฮำมัดดิลล๊ะ อาลี

2. กลุ่มวิชาชีวเคมี

 • อ. ดร.สุวัฒนา วิเศษนันท์

 • อ. ดร.วัชราภรณ์ ภู่ระหงษ์

 • อ. ดร.ทนพญ.กนกวรรณ เลาหลิดานนท์

 • ผศ. ดร.แอนนา วงษ์กุหลาบ

3. กลุ่มวิชาเภสัชวิทยา

 • อ. ดร.อรวิภา โรจนาธิโมกข์

 4. กลุ่มวิชาสรีรวิทยา

 • อ. ดร.สุขภาพร ภูมิสุทธิกุล

 • อ. อัฉริยา สุวานิช

 • อ. ลลิตา หงษ์เหิรสถิตย์

 • อ.ภูริวัฒน์  เขียวคำรพ

 5. กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

 • อ.ดร. อาทิตยา ญาติสมบูรณ์

 • อ. ดร. ทนพญ.พัชรี ปานรักษา

 6. กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา

 • พญ.ตามกานต์ จรรยางค์ดีกุล

 • อ. ดร.พิราวรรณ ภูสีเขียว

 6. กลุ่มภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางการแพทย์

 7. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

กลุ่มวิชาคลินิก

 1. กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์

 2. กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์

 • ศ.นพ. อาทิ เครือวิทย์

 3. กลุ่มวิชากุมารเวชศาสตร์

 • พญ. อัมพร กรอบทอง

 • นพ. พินิจ สถิรสมภพกุล

 4. กลุ่มวิชาออร์โธปิดิกส์

 • ศ.นพ. สารเนตร์ ไวคกุล

 • ศ.นพ. ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์

 • นพ. เกียรติ์ วิฑูรชาติ

 5. กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา

 • ศ.เกียรติคุณ นพ. เจน มโนกุล

 • ศ.นพ. นิธิ จงจิตรนันท์

 • นพ. ไพโรจน์  จรรยางค์ดีกุล

 • รศ.นพ. มงคล อุยประเสริฐกุล (อาจารย์พิเศษ)

 6. กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ชุมชน, กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ป้องกัน, กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว, กลุ่มวิชาอาชีวเวชศาสตร์, กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

 • นพ. ปรเมศวร์ ไตรภพ (อาจารย์พิเศษ)

 7. กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและนิติเวชวิทยา

 • ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อำนาจ กุสลานันท์ (อาจารย์พิเศษ)

 8. กลุ่มวิชาวิสัญญีวิทยา 

 • ศ.คลินิก พญ. วราภรณ์ ไวคกุล

 9. กลุ่มวิชาจักษุวิทยา

 • พญ. ภาวนา อังคสิทธิ์ (อาจารย์พิเศษ)

 10. กลุ่มวิชารังสีวิทยา

 • น.อ. เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์ (อาจารย์พิเศษ)

 

bottom of page