top of page

กิจกรรม

แพทยสภาจัดประชุมวิชาการวิจัย เนื่องในโอกาสครบ 55 ปี

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 3

อาคารมหิตลาธิเบศร แพทยสภาจัดประชุมวิชาการวิจัย

เนื่องในโอกาสครบ 55 ปี แพทยสภาได้มีการพิจารณาทุนแต่ละปีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการส่งเสริมการวิจัย มีการสนับสนุนด้านการวิจัยและการส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถพัฒนาทักษะเฉพาะทางด้านการวิจัย แพทยสภาได้พิจารณามอบทุน สำหรับในปี พ.ศ. 2565 ได้มีการพิจารณาให้ อีกเป็นจำนวนถึง 14 โครงการ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับทุนทั้งหมด 4 โครงการดังนี้

1. ศ.นพ ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์

2. รศ.นพ.ศักดา อาจอง วัลลิภากร

3. พญ.อัมพร กรอบทอง

4. นพ. ชลัช จารุวรรณ

ในการประชุมครั้งนี้ พล.ต.อ.นพ. จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ ได้มอบงบประมาณสนับสนุนกองทุนวิจัย ประจำ พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรรับรองผู้รับทุนวิจัยของแพทยสภา ประจำ พ.ศ. 2565

อ้างอิง : https://tmc.or.th/index.php/News/News-and-Activities/954

bottom of page