อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

ว7.jpg

อ.ดร. ธิติยา มีชัย

อาจารย์ประจำ

ว10.jpg

อ.ดร. พีระพงษ์ ชุมแก้ว

อาจารย์ประจำ

default-user-image.png

อ.ดร. พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ

อาจารย์ประจำ

ว6.jpg

อ.ดร. รนิดา ต่วนอุดม

อาจารย์ประจำ

default-user-image.png

อ.ดร. ณัฏฐิกา ตรีธัญญา

อาจารย์ประจำ

default-user-image.png

รศ.ดร.นพ. ศักดา อาจองค์ วัลลิภากร 

อาจารย์พิเศษ

default-user-image.png

อ. กราบแก้ว โสภาราษฏร์

อาจารย์พิเศษ

default-user-image.png

อ. ศักดิ์สิทธิ์ จักรศรี

อาจารย์ประจำ

ว17.jpg

อ. ปฐมพร จันทร์บาง

อาจารย์ประจำ

NEW05.jpg

อ. พิพัฒน์พล ธัญมณีเลิศสกุล

อาจารย์ประจำ

กลุ่มวิชาพรีคลินิก

default-user-image.png

ศ. วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ 

อาจารย์ประจำ

ว8.jpg

อ.ดร. บุพชาติ คันธิยงค์

อาจารย์ประจำ

default-user-image.png

อ.ดร. อรรถพล ปิดสายะ

อาจารย์ประจำ
 

ว12.jpg

อ. วรัญญ์นิดา แคล้วโยธาธิษณ์

อาจารย์ประจำ

003.jpg

ผศ.ดร. ธิดารัตน์ เอกสิทธิกุล

อาจารย์ประจำ

Untitled-1.jpg

อ.ดร. อัญชลี ต้นศรี

อาจารย์ประจำ

ว9.jpg

อ. บุษปวัน โสภณฤทธิเดช

อาจารย์ประจำ

default-user-image.png

ศ.เกียรติคุณ นายบุญเจือ ธรณินทร์

อาจารย์ประจำ

NEW02.jpg

รศ.ดร. ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาติ

อาจารย์ประจำ

default-user-image.png
NEW01.jpg
จารย์ฃ.jpg

อ.ดร. สุขภาพร ภูมิสุทธิกุล

อาจารย์ประจำ

อ. อัฉริยา สุวานิช

อาจารย์ประจำ

ว11.jpg

อ. ลลิตา หงษ์เหิรสถิตย์

อาจารย์ประจำ

03.jpg

อ.ดร.ทนพ. วรโชติ บุญศรีวงศ์

อาจารย์ประจำ

ว16.jpg

อ.ดร. อาทิตยา ญาตสมบูรณ์

อาจารย์ประจำ

0024.jpg

อ. ปริญาภา นาจอมเทียน

อาจารย์ประจำ

ว1.jpg

ศ.เกียรติคุณ นพ. เจน มโนนุกุล

อาจารย์ประจำ

default-user-image.png

ศ.นพ. นิธิ จงจิตรนันท์

อาจารย์ประจำ

NEW06.jpg

นพ.  ไพโรจน์  จรรยางค์ดีกุล

อาจารย์ประจำ

ว3.jpg

ผศ.ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย

อาจารย์ประจำ

ส1.jpg

อ.พล.ต.ต.ดร. ทีป ราญสระน้อย

อาจารย์ประจำ

กลุ่มวิชาคลินิก

ผู้บริหาร2.jpg

ศ.กียรติคุณ นพ. สารเนตร์ ไวคกุล

อาจารย์ประจำ

987.jpg

ศ.คลินิก พญ. วราภรณ์ ไวคกุล

อาจารย์ประจำ

ย6.jpg

ศ.นพ. ทศศาสตร์ หาญรุ่งโรจน์

อาจารย์ประจำ

ว18.jpg

ศ.ดร.พญ. ธนวรรณ กุมมาลือ

อาจารย์ประจำ

032.jpg

นพ. เกียรติ วิฑูรชาติ

อาจารย์ประจำ

ผู้บริหาร3.jpg

พญ. อัมพร กรอบทอง

อาจารย์ประจำ