top of page

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมาโดยย่อ

c3cac816b8a7d65fecd3eb24a646b8a73_54850986_210821_5.jpg
c3cac816b8a7d65fecd3eb24a646b8a73_54850986_210821_6.jpg
  • คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เลขที่16/10 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

  • เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีความมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานแพทยสภา และมุ่งเน้นให้เป็นแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถด้านเวช ศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ โดยเน้นสังคมของชุมชนเมืองและการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นแพทย์ที่มีความสามารถในการปรับตนเองให้เข้ากับความรู้ด้านการแพทย์ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในการดำเนินการเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นสถาบันพี่เลี้ยง

  • การผลิตแพทย์เพิ่มเป็นไปเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มโอกาสของประชาชน ในการเข้าถึงระบบสุขภาพ การป้องกันโรค และการได้รับการดูแลสุขภาพได้อย่างถ้วนหน้า ตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 อีกทั้ง หลักสูตรนี้ยังมุ่งเน้นการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข ในหัวข้อแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข เรื่องประเด็นการปฏิรูประบบ บริการปฐมภูมิ เน้นการดูแลสุขภาวะของประชาชนด้วยการ ดูแลตามหลักเวชศาสตร์ครอบครัว การพัฒนากำลังคนด้านแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งยัง มีการกำหนดนโยบายรัฐบาล ด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุข การส่งเสริม การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้วยการจัดระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อให้ดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง

  • นอกจากนี้จากการสำรวจประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2557 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า สังคมประชากรคนไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในที่สุด ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุ หลักสูตรนี้จึงได้มุ่งเน้นการเพิ่มแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุร่วมด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของชุมชนและสังคมที่จะเกี่ยวข้องในระบบสาธารณสุขของไทยต่อไป 

  • เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรนานาชาติหรือ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

ปรัชญา คือ คุณธรรมนำความรู้ คู่ความสามารถ ฉลาดพัฒนาตนและชุมชน
ปณิธาน คือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตแพทย์ให้เป็นผู้มี ปัญญา ความรู้ ทักษะ และจิตสำนึกที่ดี ต่อการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งการส่งเสริม สุขภาพ การป้องกันโรค การตรวจวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และ ชุมชน ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีความสามารถในการพัฒนาตนเองและชุมชนได้ อย่างต่อเนื่อง สามารถปรับตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ในอนาคตได้อย่างเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง ด้านความรู้ สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

วิสัยทัศน์ คือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นสถาบันการศึกษาแพทยศาสตร์ที่ได้ มาตรฐานและมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับประเทศ

พันธกิจ คือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีพันธกิจดังนี้ 

1. ด้านการศึกษา จัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศในการให้บริการทางการแพทย์โดยเฉพาะด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเพื่อ ตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศ 

2. ด้านการวิจัย ส่งเสริมงานวิจัยให้มีคุณภาพระดับนานาชาติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับความชำนาญของอาจารย์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ ยอดและการนำมาประยุกต์ใช้ในชุมชนและสังคม 

3. ด้านการบริการ ให้บริการทางวิชาการด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของ ชุมชนและสังคม

4. ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นนของไทยให้แก่นักศึกษาและ คณาจารย์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชนและสังคม 

5. ด้านการบริหารและการจัดการ ส่งเสริมการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

6. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้บริการทางการแพทย์และการสร้างเสริมสุขภาวะด้วยความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชนและระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ

ค่านิยม คือ EKG 

E คือ Ethics จริยธรรมในวิชาชีพแพทย์และการดำเนินชีวิตในสังคม
K คือ Knowledge ความรู้ ความสามารถ ที่ทันสมัยในการเป็นแพทย์
G คือ Generosity ความเอื้ออาทร ที่มีต่อผู้ป่วย เพื่อนร่วมงานและสังคม รวมทั้งอาจารย์มีความเอื้อ อาทรต่อศิษย์และศิษย์มีความเอื้ออาทรต่อครูบาอาจารย์ และบุคลากรทุกระดับในมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ EKG ยังหมายถึง คลื่นไฟฟ้าหัวใจ หรือ Electro Cardio (Kardio) Graphy ซึ่งหัวใจจะต้องเต้นตลอดเวลา เปรียบเสมือนแพทย์ที่ต้องตื่นตัวอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

bottom of page