top of page

ปรัชญาของหลักสูตร

คุณธรรมนำความรู้ คู่ความสามารถ ฉลาดพัฒนาตน และชุมชน 

หลักสูตร
Doctor of Medicine

หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี

ทรัพยากรการเรียนรู้

uptodate-1200x630-1.png
Proquest.jpg

ฐานข้อมูลเฉพาะผู้มีรหัสผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

PubMed.png

ฐานข้อมูลฟรี

S__44040195.jpg
S__44040194.jpg

ฐานข้อมูลฟรี

ฐานข้อมูลฟรี

ปรัชญาของหลักสูตร

คุณธรรมนำความรู้ คู่ความสามารถ ฉลาดพัฒนาตน และชุมชน 

หลักสูตร
Doctor of Medicine

หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี

bottom of page