top of page

ปรัชญาของหลักสูตร

คุณธรรมนำความรู้ คู่ความสามารถ ฉลาดพัฒนาตน และชุมชน 

หลักสูตร
Doctor of Medicine

หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี

ทรัพยากรการเรียนรู้

uptodate-1200x630-1.png
Proquest_edited.jpg

ฐานข้อมูลสำหรับผู้มีรหัสผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย

us-nlm-pubmed5327.logowik.com.webp
S__44040195.jpg
S__44040194.jpg

ฐานข้อมูลฟรี

ปรัชญาของหลักสูตร

คุณธรรมนำความรู้ คู่ความสามารถ ฉลาดพัฒนาตน และชุมชน 

หลักสูตร
Doctor of Medicine

หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี

bottom of page