top of page
บริการนี้ยังไม่พร้อมให้บริการ กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

จองใช้ห้องปฏิบัติการ ชั้น 4

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รอบบริการที่จะเกิดขึ้น


bottom of page