top of page

จองใช้ห้องปฏิบัติการ ชั้น 3

ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์

  • 3 ชั่วโมง
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

รอบบริการที่จะเกิดขึ้น

bottom of page