top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนMd BTU

🎉🎉ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก

รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพพรีคลินิก มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ตำแหน่งอาจารย์ประจำ คุณวุฒิปริญญาเอกในสาขาต่อไปนี้

1.1 สาขากายวิภาคศาสตร์

1.2 สาขาสรีรวิทยา

1.3 สาขาชีวเคมี

1.4 สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์

1.5 สาขาพยาธิวิทยา

1.6 สาขาชีวสถิติ


ดู 453 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page