บุคลากรสายวิชาการ

NEW06.jpg

นพ.ไพโรจน์  จรรยางค์ดีกุล

อาจารย์ประจำ

สังกัด       
กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา

การศึกษา     

วว. พยาธิวิทยากายวิภาค

พบ. 

E-mail      
-

งานวิจัยที่สนใจ
-

ผลงานทางวิชาการ

-