บุคลากรสายวิชาการ

อ.สุริยา.jpg

อาจารย์ ดร. สุริยา ชัยวงค์

อาจารย์ประจำ
 

สังกัด       
กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์

การศึกษา     

ปร.ด.เภสัชศาสตร์

วท.บ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

นบ.นิติศาสตร์

E-mail      
suriya.cha@bkkthon.ac.th

งานวิจัยที่สนใจ
การทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพร และการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

ผลงานทางวิชาการ
1. Chaiwong S, Chatturong U, Chanasong R, Deetud W, To-on K, Puntheeranurak S, et al. Dried mulberry fruit ameliorates cardiovascular and liver histopathological change in high-fat diet-induced hyperlipidemic mice. J Tradit Complement Med 2021; 11:356-68.
2. Chatturong U, Chaiwong S, Deetud W, To-on K, Puntheeranurak S, Chuleekorn E, et al. Anti-obesity of dried mulberry fruit powder in mice fed with high-fat diet. NUJST. 2021;29(2):43-53.
3. Chaiwong S, Puttaruk P, Sretrirutchai S, Kaewsuwan S. In Vitro Anti-inflammatory and antioxidative activities of isolated interruptin from Cyclosorus terminans. Lat Am J Pharm 2019; 38(8):1677-82.
4.Chaiwong S, Puttaruk P, Kaewsuwan S. Anti-Propionibacterium acnes activity, HPLC method validation for simutaneous analysis and extraction of coumarins from the fern Cyclosorus terminans. Lat Am J Pharm 2018; 31(9):1791-7.
5. Sittayanarain A, Chaiwong S. Molecular characterization of hepatitis C virus genotype 6 subtypes in Thai blood donors. J Microbiol Immunol Infect 2017; (50):26-31.
6. Chaiwong S, Sittayanarain A. Charaterization of partial NS5B region amonghepatitis C virus genotype 6 subtypes isolated from Thai blood donors. J Med Virol 2016;(88):1785-90.
Proceedings/Abstracts
7. Chaiwong S, Kaewsuwan S. Reactive oxygen species scavenging activity of Cyclosorus terminans-containing gels. 17th Naresuan University Research Conference. July 29-30, 2021. Phitsanulok, Thailand.
8. Chaiwong S, Sritrirutchai S, Wiriyakulops S. ROS scavenging effect of isolated interruptins from Cyclosorus terminans. In: Wangsintaweekul J, Kaewnoi S, editors. CDD 2016. Proceedings of the 4th Current Drug Development International Conference; 2016 June 1-3; Phuket, Thailand. Songkhla: Neo point; 2016. p. 155-6.
9. Chaiwong S, Sistayanarain A. Comparison of the suitable primer sets for the preparing of NS5B gene of hepatitis C virus. 8th Naresuan University Research Conference. July 28-29, 2012. Phitsanulok, Thailand.
10.Panpichit A, Chaiwong S, Srisup S, Limmongkon A, Nateeworanart S, Tongpob Y. Prevalance of Enterobius vermicularis infection in studentsof Ban PangMin School,ThongSaenKarn district,Utharadit province. 7th Naresuan University Research Conference. July 29-30, 2010. Phitsanulok, Thailand.

รางวัล/ผลงาน/ทุนวิจัย

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
    อนุสิทธิไทยเลขที่ 14778 เรื่องวิธีการวิเคราะห์ปริมาณสารอินเตอร์รับตินเอ บีและซี ด้วยเทคนิคไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตกราฟี ออกให้วันที่ 25 ธันวาคม 2561 โดยมีคณะผู้ประดิษฐ์ประกอบด้วย นางสาวสิรีวรรณ วิริยกุลโอภาศ นายภาณุพงศ์ พุทธรักษ์ และนายสุริยา ชัยวงค์
  อนุสิทธิไทยเลขที่ 14801 เรื่องกรรมวิธีการสกัดสารกลุ่มอินเตอร์รับตินจากเฟิร์นไซโครซอรัส เทอร์มิแนนส์ (Cyclosorus terminans) ออกให้วันที่ 12 ธันวาคม 2561 โดยมีคณะผู้ประดิษฐ์ประกอบด้วย นางสาวสิรีวรรณ วิริยกุลโอภาศ และนายสุริยา ชัยวงค์