บุคลากรสายวิชาการ

ว15.jpg

อาจารย์ ดร. อรรถพล ปิดสายะ

อาจารย์ประจำ
 

สังกัด       
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

การศึกษา     

ปร.ด.กายวิภาคศาสตร์

วท.ม.กายวิภาคศาสตร์

ส.บ.สาธารณสุขศาสตร์

E-mail       
atthapon.pid@bkkthon.ac.th

งานวิจัยที่สนใจ
Immuno-electron microscopy (DAB, Nano-gold) Electron microscope (TEM, SEM) Salivary gland

รางวัล/ผลงาน/ทุนวิจัย

1. Pidsaya A, Kamnate A, Sirisin J, Watanabe M, Kondo H, Hipkaeo W. Different expression and subcellular localization of vesicular inhibitory amino acid transporter in ducts of major salivary glands: An in situ study in mice. Arch Oral Biol. 2020 May;113:104689. (คะแนน 1)
2. Khrongyut S, Rawangwong A, Pidsaya A, Sakagami H, Kondo H, Hipkaeo W. Localization of phosphatidylinositol 4-phosphate 5-kinase (PIP5K) α, β, γ in the three major salivary glands in situ of mice and their response to β-adrenoceptor stimulation. J Anat. 2019 Feb 7. (คะแนน 1)
3. Rawangwong A, Pidsaya A, Thoungseabyoun W, Tachow A, Sawatpanich T, Sakaew W, Yamasaki M, Watanabe M, Kondo H, Hipkaeo W.  Localization of phospholipase C β3 in the major salivary glands of adult mice. Acta Histochem. 2019 Apr 16. (คะแนน 1)