บุคลากรสายวิชาการ

ว4.jpg

อาจารย์ ดร. ณัฏฐิกา ตรีธัญญา

อาจารย์ประจำ
 

สังกัด       
กลุ่มวิชาชีววิทยา  

การศึกษา     

ปร.ด.ชีววิทยา

วท.บ.ชีววิทยา (เกียรตินิยมอันดับ 2)

E-mail       
Natthika.tre@bkkthon.ac.th 

งานวิจัยที่สนใจ  
My research focus on biodiversity of black flies (Diptera: Simuliidae) with emphasis on population genetics, DNA barcode, systematics (based on cytogenetic and molecular genetic data) and ecology.                                               

ผลงานทางวิชาการ      
INTERNATIONAL PUBLICATION 
Pramual, P., & Pangjanda, S. (2015). Effects of habitat specialization on population genetic struc- ture of black fly Simulium weji Takaoka (Diptera: Simuliidae). Journal of Asia-Pacific En- tomology, 18(1), 33-37. 
Pangjanda, S., & Pramual, P. (2016). Trait-based and phylogenetic community ecology of black flies (Diptera:  Simuliidae) in tropical streams of Thailand. Hydrobiologia, 763(1), 345-356. 
Pangjanda, S., & Pramual, P. (2017). Tests of conspecificity for closely related black fly (Diptera: Simuliidae) species of the Simulium striatum group in Thailand. Zootaxa, 4231(3), 421- 430

รางวัล/ผลงาน/ทุนวิจัย

โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)