บุคลากรสายวิชาการ

ว2.jpg

อาจารย์ ดร. เพชรรัตน์ เชียงแสน

อาจารย์ประจำ

สังกัด       
กลุ่มวิชาสรีรวิทยา

การศึกษา     

ปร.ด.สรีรวิทยาทางการแพทย์

วท.ม.สรีรวิทยา

วท.บ.วิทยาศาสตร์การแพทย์

บธ.บ.การจัดการธุรกิจ

งานวิจัยที่สนใจ 
Neuroscience, Hypertension, Endothelial Dysfunction, Cardiovascular Physiology, Vascular Physiology, Reproductive Physiology, Renin-Angiotensin System, Angiotensin II

ผลงานทางวิชาการ

- Maneesai, Putcharawipa & Iampanichakul, Metee & Chaihongsa, Nisita & Poasakate, Anuson & Potue, Prapassorn & Rattanakanokchai, Siwayu & Bunbupha, Sarawoot & Chiangsaen, Petcharat & Pakdeechote, Poungrat. (2021). Butterfly Pea Flower (Clitoria ternatea Linn.) Extract Ameliorates Cardiovascular Dysfunction and Oxidative Stress in Nitric Oxide-Deficient Hypertensive Rats. Antioxidants. 
- Poasakate, Anuson & Maneesai, Putcharawipa & Chiangsaen, Petcharat. (2020). Cratoxylum formosum dyer extract alleviates testicular damage in hypertensive rats. 
- Chiangsaen, Petcharat & Maneesai, Putcharawipa & Kukongviriyapan, Upa & Tong-un, Terdthai & Ishida, Wannapa & Prachaney, Parichat & Pakdeechote, Poungrat. (2020). Tangeretin ameliorates erectile and testicular dysfunction in a rat model of hypertension. Reproductive Toxicology.
- Chiangsaen, Petcharat & Poasakate, Anuson & Pakdeechote, Poungrat & Maneesai, Putcharawipa. (2020) Effect of Captopril on Erectile Dysfunction and Sperm Quality in Hypertensive Rats. Srinagarind Medical Journal,Faculty of Medicine, Khon Kaen University.
- Chiangsaen, Petcharat & Taepavarapruk, Pornnarin & Wongwad, Eakkaluk & Ingkaninan, Kornkanok & Taepavarapruk, Niwat. (2016). Screening of the central nervous system action of agarwood leaves extract in female ovariectomized rats.

รางวัล/ผลงาน/ทุนวิจัย

- 1st Poster presentation award, The 35th Medicine Conference, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, August 7-9, 2019. Tangeretin Improves Reproductive Dysfunction in Hypertensive Male Rats.
- Graduate Student Reputation Enhancement Award, the 21st National Graduate Research Conference, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand.
- Bursary Award by Mae Fan Luang University and World Health Organization (WHO), Mae Fah Luang University International Conference 2016 and A Kaleidoscope of Traditional and Complementary Medicines International Conference 2016
- Naresuan University Award Distinguished Student in Extracurricular Activity 
- Naresuan University Award Distinguished Student in Behavioral Performances