บุคลากรสายวิชาการ

ว13.jpg

อาจารย์ ศักดิ์สิทธิ์ จักรศรี

อาจารย์ประจำ
 

สังกัด       
ภาควิชาฟิสิกส์ 

การศึกษา     

วท.ม.ฟิสิกส์

วท.บ.ฟิสิกส์

งานวิจัยที่สนใจ  
Theoretical and Fundamental Physics                                            

ผลงานทางวิชาการ  
https://scholar.google.com/citations?user=hYaBCRcAAAAJ&hl=en&oi=ao