บุคลากรสายวิชาการ

003.jpg

ผศ.ดร. ธิดารัตน์ เอกสิทธิกุล

อาจารย์ประจำ
 

สังกัด       
กลุ่มวิชาชีวเคมี

 

การศึกษา     
ปร.ด. สาขาวิชาเอก: ชีวเคมี

งานวิจัยที่สนใจ
การประยุกต์ด้านชีวเคมี ใช้ประโยชน์ เอนไซม์ โปรตีนจากธรรมชาติ

ผลงานทางวิชาการ
1. Eksittikul, T. and Kudan, S. (2012). Isolation and partial purification of keratinase from 
novel bacteria isolated from poultry farm soil. Ramkhamhaeng Research Journal of 
Sciences and Technology. 15 (2): 45-54.
2. Archawaranon, M., Wongwasana, P., Eksittikul, T. and Kudan S. (2012) The effiency of 
deer velvet on the reproductive physiology of young male rats and retired brood male rats. Ramkhamhaeng Research Journal of Sciences and Technology. 15 (2): 81-119. 
3. Eksittikul, T., Sophonitiprasert, T. and Kudan, S. (2009) Luffa sponge and rain tree pods: 
by- products of plant as a sustainable tool in immobilized cell and alcohol production. 
The Asia Pacific Biochemical Engineering Conference: Biotechnology for Sustainable 
Development. November 24-28, Kobe International Conference Center Port Island, 
Kobe, Japan. J. Biosci. Bioen. 108 (S1) pS42. 
4.. Kudan, S., Eksittikul, T., Pichyangkura, R. and Park, R.D. (2010) Preparation of N- acetyl-
D-glucosamine and N,N’-diacetylchitobiose by enzymatic hydrolysis of chitin with 
crude chitinases. The 14th International Biotechnology Symposium and Exhibition. 
September 14-18. Rimini, Italy. J. Biotechnol. 150S pS8 (10.1016/j.jbiotec.2010.08.236) 
5. Kudan, S., Nimpiboon, P. and Eksittikul, T. (2009) Thermoalkaline protease: Optimization 
and characterization from thermotolerant Pseudomonas aeruginosa KD-26. The Asia 
Pacific Biochemical Engineering Conference: Biotechnology for Sustainable Development. November 24-28, Kobe International Conference Center Port Island, Kobe, Japan. J. Biosci. Bioen. 108 (S1) pS118. 
6. Eksittikul, T., Sophonitiprasert, T. and Kudan, S. (2009) Luffa sponge and rain tree pods: 
by- products of plant as a sustainable tool in immobilized cell and alcohol production. 
The Asia Pacific Biochemical Engineering Conference: Biotechnology for Sustainable 
Development. November 24-28, Kobe International Conference Center Port Island, 
Kobe, Japan. J. Biosci. Bioen. 108 (S1) pS42. 
7.Eksittikul, T., Chulavatnatol, M. and Limpaseni, T. 2001. Characterization of sucrose
uptake system in cassava (Manihot esculenta Cranzt). Plant. Sci. 160: 733-737.
8.Eksittikul, T., Limpaseni, T. and Chulavatnatol, M. 2000. Sucrose uptake in leaves to cassava Manihot esculenta Cranzt. Proceeding of 18th International Congress of Biochemistry and Molecular Biology. Birmingham, UK.

 

รางวัล/ผลงาน/ทุนวิจัย
ใบประกาศเกียรติคุณ โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ.2556 จากวุฒิสภา