บุคลกรสายวิชาการ

NEW03.jpg

ศ.เกียรติคุณ น.พ.บุญเจือ ธรณินทร์

อาจารย์ประจำ

สังกัด       
กลุ่มวิชาเภสัชวิทยา

การศึกษา     

แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดล) พ.ศ.2505

Doktor der Medizin (Magna cum Laude), 1969 – Albert Ludwig University, Freiburg, Germany.

ผลงานทางวิชาการ
การวิจัยและพัฒนา
- วิจัยเรื่องตัวไรฝุ่น สํารวจปริมาณตัวไรฝุ่นในบ้านและโรงแรมในประเทศไทย
- เพาะเลี้ยงตัวไรฝุ่นสายพันธุ์ Dermatophagoides ได้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย พ.ศ. 2516
- ผลิตวัคซีนภูมิแพ้ตัวไรฝุ่น เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ เป็นครั้งแรกในประเทศไทย พ.ศ. 2516
- ผลิตวัคซีน ภูมิแพ้ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ในประเทศ ไทยได้มากกว่า 80 ชนิด
- สํารวจสารก่อภูมิแพ้ในอากาศของจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย รวมถึงปัจจุบัน สํารวจได้ 12 จังหวัด
- วิจัยและผลิตยาฉีดไร้เชื้อ sodiumnitroprusside สําหรับฉีดเข้าเส้นเลือดดํา รักษาผู้ป่วยโรคความดันเลือดสูงรุนแรง ในโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลอื่น ๆ ทั่วประเทศ
- คิดค้นวิธีวัดปริมาณสาร catecholamine ในเลือดและปัสสาวะผู้ป่วย เพื่อวินิจฉัยโรค pheochromocytoma
- วิจัยและผลิตยาฉีดไร้เชื้อ digoxin สําหรับฉีดเข้าเส้นเลือดดํา รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่มี อาการรุนแรง เฉียบพลัน
บทความทางวิชาการ 70 เรื่อง
ตํารา : บรรณาธิการ,ผู้นิพนธ์ตําราเภสัชวิทยาภาษาไทย เลม่ แรกของประเทศไทย (พ.ศ. 2520–2528)
- ตําราเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน ทั้งในและต่างประเทศ รวม 13 เล่ม

รางวัล/ผลงาน/ทุนวิจัย

รางวัลทุนเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
อาจารย์ดีเด่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

พ่อตัวอย่างแห่งชาติ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557