บุคลากรสายวิชาการ

NEW02.jpg

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต

อาจารย์ประจำ

สังกัด       
กลุ่มวิชาเภสัชวิทยา

การศึกษา     

ปร.ด. Pharmaceutical Chemistry

วท.ม. Pharmaceutical Chemistry

วท.บ. เภสัชศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2545 Senior Fellowship Award, International Union of Toxicology
พ.ศ. 2546 Senior Fellowship Award, International Union of Toxicology
พ.ศ. 2547 AstraZeneca Travel Award, Society of Toxicology and International Union of Toxicology
พ.ศ. 2532-2538 นายกสมาคม, สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2540-2544 นายกสมาคม, เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2539-2543 รองประธานสภามนตรี, สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2543-2548 ประธานสภามนตรี, สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2547-ปัจจุบัน ประธานสภามนตรีกิตติมศักดิ์, สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2543-2547 President, Asian Society of Toxicology (ASIATOX)
พ.ศ. 2547-2550 Immediate Past President and Executive Member, Asian Society of Toxicology (ASIATOX)
พ.ศ. 2546-2557 Vice President, Federation of Asian Pharmaceutical Associations (FAPA)
พ.ศ. 2544-2550 Vice President, Southeast Asian Region Pharmaceutical Forum (SEARPharm Forum)
พ.ศ. 2550 มหิดลทยากร (ศิษย์เก่าดีเด่น), สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2556 ศิษย์เก่าดีเด่น, สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
พ.ศ. 2551-2554 สมาชิกวุฒิสภา, วุฒิสภา
รองประธานคณะกรรมาธิการในคณะกรรมธิการการสารธารณสุข และคณะกรรมาธิการการเกษตรฯ และประธานคณะอนุกรรมาธิการหลายคณะ
พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน นายกสมาคม, สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2558-2561 Founder President, Asian Society of Toxicology (ASIATOX)
พ.ศ. 2535-2543 ประธานคณะทำงานพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารในประเทศไทย สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม
พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการวิชาการ คณะที่ 24 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม