บุคลากรสายวิชาการ

ส4.jpg

อาจารย์.ดร.วรางคนา โพธิรักษ์

ตำแหน่ง      
นักวิชาการศึกษา

การศึกษา     

ปริญญาเอก  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาโท  ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต