บุคลากรสายวิชาการ

NEW04.jpg

ศ.วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ 

อาจารย์ประจำ

สังกัด       
กลุ่มวิชากายวิภาคศาสตร์

การศึกษา     

Ph.D. Anatomy & Cell Biology

วท.ม. กายวิภาคศาสตร์

วท.บ. การพยาบาล 

E-mail      
vijittra.lea@bkkthon.ac.th  

งานวิจัยที่สนใจ
Molecular Cell Biology of Cancer, Dengue Virus (Molecular Basis & Pathogenesis), Antiviral and Anticancer pant extracts

ผลงานทางวิชาการ
1: Suttiarporn P, Chumpolsri W, Mahatheeranont S, Luangkamin S, Teepsawang S,
Leardkamolkarn V. Structures of phytosterols and triterpenoids with potential
anti-cancer activity in bran of black non-glutinous rice. Nutrients. 2015 Mar
6;7(3):1672-87. doi: 10.3390/nu7031672. PMID: 25756784; PMCID: PMC4377873.

2: Himakoun L, Tuchinda P, Puchadapirom P, Tammasakchai R, Leardkamolkarn V.
Evaluation of genotoxic and anti-mutagenic properties of cleistanthin A and
cleistanthoside A tetraacetate. Asian Pac J Cancer Prev. 2011;12(12):3271-5.
PMID: 22471465.

3: Leardkamolkarn V, Tiamyuyen S, Sripanidkulchai BO. Pharmacological activity
of Kaempferia parviflora extract against human bile duct cancer cell lines.
Asian Pac J Cancer Prev. 2009 Oct-Dec;10(4):695-8. PMID: 19827897.

4: Pongchairerk U, Guan JL, Leardkamolkarn V. Focal adhesion kinase and Src
phosphorylations in HGF-induced proliferation and invasion of human
cholangiocarcinoma cell line, HuCCA-1. World J Gastroenterol. 2005 Oct
7;11(37):5845-52. doi: 10.3748/wjg.v11.i37.5845. PMID: 16270396; PMCID:
PMC4479687.

5: Posuwan J, Prangthip P, Leardkamolkarn V, Yamborisut U, Surasiang R,
Charoensiri R, Kongkachuichai R. Long-term supplementation of high pigmented
rice bran oil (Oryza sativa L.) on amelioration of oxidative stress and
histological changes in streptozotocin-induced diabetic rats fed a high fat
diet; Riceberry bran oil. Food Chem. 2013 May 1;138(1):501-8. doi:
10.1016/j.foodchem.2012.09.144. Epub 2012 Nov 12. PMID: 23265517.

6: Leelawat K, Watanabe T, Nakajima M, Tujinda S, Suthipintawong C,
Leardkamolkarn V. Upregulation of tumour associated antigen RCAS1 is implicated
in high stages of colorectal cancer. J Clin Pathol. 2003 Oct;56(10):764-8. doi:
10.1136/jcp.56.10.764. PMID: 14514780; PMCID: PMC1770069.

7: Leardkamolkarn V, Sirigulpanit W. Establishment of a stable cell line
coexpressing dengue virus-2 and green fluorescent protein for screening of
antiviral compounds. J Biomol Screen. 2012 Mar;17(3):283-92. doi:
10.1177/1087057111426903. Epub 2011 Nov 7. PMID: 22068705.

8: Leelawat K, Engprasert S, Pongchai-rerk U, Tuchinda S, Suthipintawong C,
Leardkamolkarn V. No expression of human leukocyte antigen G (HLA-G) in
colorectal cancer cells. J Med Assoc Thai. 2004 Jul;87(7):816-8. PMID: 15521238.

9: Bennukul K, Numkliang S, Leardkamolkarn V. Melatonin attenuates cisplatin-
induced HepG2 cell death via the regulation of mTOR and ERCC1 expressions. World
J Hepatol. 2014 Apr 27;6(4):230-42. doi: 10.4254/wjh.v6.i4.230. PMID: 24799992;
PMCID: PMC4009479.

10: Leelawat K, Engprasert S, Tujinda S, Suthippintawong C, Enjoji M, Nakashima
M, Watanabe T, Leardkamolkarn V. Receptor-binding cancer antigen expressed on
SiSo cells can be detected in metastatic lymph nodes from gastrointestinal
cancers. World J Gastroenterol. 2005 Oct 14;11(38):6014-7. doi:
10.3748/wjg.v11.i38.6014. PMID: 16273616; PMCID: PMC4436726.

11: Leardkamolkarn V, Salant DJ, Abrahamson DR. Loss and rearrangement of
glomerular basement membrane laminin during acute nephrotoxic nephritis in the
rat. Am J Pathol. 1990 Jul;137(1):187-98. PMID: 2196815; PMCID: PMC1877696.
12: Sirigulpanit W, Kinney RM, Leardkamolkarn V. Substitution or deletion
mutations between nt 54 and 70 in the 5' non-coding region of dengue type 2
virus produce variable effects on virus viability. J Gen Virol. 2007 Jun;88(Pt
6):1748-1752. doi: 10.1099/vir.0.82455-0. PMID: 17485535.

13: Leardkamolkarn V, Abrahamson DR. Immunoelectron microscopic localization of
laminin in rat ovarian follicles. Anat Rec. 1992 May;233(1):41-52. doi:
10.1002/ar.1092330107. PMID: 1605377.

14: Kumkate S, Onmek N, Boonburapong B, Singhakaew S, Leardkamolkarn V.
Estrogen-related fecundity reduction of Lymnaea ollula following Fasciola
gigantica infection. J Parasitol. 2009 Dec;95(6):1391-6. doi: 10.1645/GE-2080.1.
PMID: 19642809.
15: Leardkamolkarn V, Sirigulpanit W, Kinney RM. Characterization of recombinant
dengue-2 virus derived from a single nucleotide substitution in the 5' noncoding
region. J Biomed Biotechnol. 2010;2010:934694. doi: 10.1155/2010/934694. Epub
2010 Mar 22. PMID: 20339476; PMCID: PMC2843905.

16: Leardkamolkarn V, Sirigulpanit W, Chotiwan N, Kumkate S, Huang CY.
Development of Dengue type-2 virus replicons expressing GFP reporter gene in
study of viral RNA replication. Virus Res. 2012 Feb;163(2):552-62. doi:
10.1016/j.virusres.2011.12.007. Epub 2011 Dec 16. PMID: 22197424; PMCID:
PMC4582755.

17: Seanpong P, Srisaowakarn C, Thammaporn A, Leardkamolkarn V, Kumkate S.
Different Responses in MMP/TIMP Expression of U937 and HepG2 Cells to Dengue
Virus Infection. Jpn J Infect Dis. 2015;68(3):221-9. doi:
10.7883/yoken.JJID.2013.481. Epub 2015 Jan 20. PMID: 25672410.

18: Abrahamson DR, Leardkamolkarn V. Development of kidney tubular basement
membranes. Kidney Int. 1991 Mar;39(3):382-93. doi: 10.1038/ki.1991.50. PMID:
2062031.

19: Leardkamolkarn V, Abrahamson DR. Binding of intravenously injected
antibodies against laminin to developing and mature endocrine glands. Cell
Tissue Res. 1988 Jan;251(1):171-81. doi: 10.1007/BF00215462. PMID: 3342435.