บุคลากรสายวิชาการ

default-user-image.png

ศ.นพ.นิธิ จงจิตรนันท์

อาจารย์ประจำ

สังกัด       
กลุ่มวิชาพยาธิวิทยา

การศึกษา     

Fellow in Dermatopathology, New York University, USA

Fellow in Anatomic Pathology, Medical College, USA

Resident in Anatomic Pathology, Ramathibodi Hospital

M.D. (Hons) Chulalongkorn University

E-mail      
-

ผลงานทางวิชาการ
1. Ackerman, de Viragh, Chongchitnant, Neoplasms with Follicular Differentiation, Lea & Fabiger, Philadelphia, 1993
2. Ackerman, Chongchitnant, Sanchez, Guo, Histologic Diagnosis of Inflammatory Skin Diseases, 2nd Edition, Williams & Wilkins, Philadelphia, 1997