บุคลากรสายสนับสนุน
 

NEW07.jpg

 นางสาวธัญญ์ฐิตา สกุลศักดิ์ธนโช

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

การศึกษา     

ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี

E-mail      
tantita.sak@bkkthon.ac.th