บุคลากรสายวิชาการ

0024.jpg

อาจารย์ ปริญาภา นาจอมเทียน

อาจารย์ประจำ

สังกัด       
กลุ่มวิชาจุลชีววิทยา และปรสิตวิทยา

การศึกษา     

ปร.ด. จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ( กำลังศึกษาอยู่ )

วท.ม. จุลชีววิทยาทางการแพทย์

วท.บ. จุลชีววิทยา

E-mail      
Priyapa_n@kkumail.com

งานวิจัยที่สนใจ
Immunology and Microbiology

ผลงานทางวิชาการ

ปริญาภา นาจอมเทียน, รศนา วงศ์รัตนชีวิน, สุรศักดิ์ วงศ์รัตนชีวิน. (2559).
การผลิต CCL20 โดย mouse monocyte cell lines ในการตอบสนองต่อการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ฉบับที่ 15 มกราคม 2559. หน้า 227.

รางวัล/ผลงาน/ทุนวิจัย

1. Award : Good Oral Presentation
2. Research Funds: Invitation Research KKU