ฝ่ายสนันสนุน

ส1.jpg

อ.พล.ต.ต.ดร. ทีป ราญสระน้อย

อาจารย์ประจำ

สังกัด       
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

การศึกษา     

 - รัฐประสาสนศสาตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ธนบุรี

รางวัล/ผลงาน/ทุนวิจัย

- รางวัลบุคคลตัวอย่าง “มหาลัยสยมา” สาขาผู้ทําคุณประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ประจําปี ๒๕๕๘