บุคลากรสายวิชาการ

ว3.jpg

ผศ.ดร. จิราภรณ์ อินทราไสย

อาจารย์ประจำ
 

สังกัด       

 

สังกัด       
กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษทางการแพทย์

การศึกษา     
Ph.D. (Linguistics)

กศ.ม. (ภาษาศาสตร์การศึกษา)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ )

งานวิจัยที่สนใจ  
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Linguistics) ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ (English for Specific Purposes) การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ (Teaching English as a Foreign Language)

ผลงานทางวิชาการ
1. Tesana, S. and Intrasai, J.  (2015, March). “Genre Analysis of Discussion Sections in Published Research Articles,”  In Tomorrow People Organization (Ed.),  Proceedings of International Conference: Education and Development Conference 2015, (pp. 160-171).  
2. Munchoei, P. and Intrasai, J.  (2015, March).  “Material Design on English for conversation at Samutsakhon Technical College,” In Tomorrow People Organization (Ed.),  Proceedings of International Conference: Education and Development Conference 2015,  (pp. 194-204).
3. Tungsujarittam, N. and Intrasai, J. (2014). “Quality Evaluation of the English Proficiency Test for Automotive Specification Certificate Students at Nakhonsawan Technical  College”.  Learn Journal: Language Education and Acquisition Research Network.  7(2): 19 -35.
4. Srikum, P. Intrasai, J. and Nilrat, S.  (2012).  “Morphological Analysis of Vocabulary in  the Reading Section and Cloze Passages of the English Language Tests in the Thai University Entrance Examination,”  Journal of Industrial Education. 3 (June – September, 2012): 390-401.
5. Intrasai, J.  (2002).  “Higher Education and Globalization,” How Can IT Help Universities to Globalize?:  NIME International Symposium 2001, Chiba, Japan, 79-88.
6. Intrasai, J. and Sivapirunthep, P.  (2005).  “The Acquisition of English Voiceless Interdental Fricative by English Major Students of King Mongkut’s Institute of  Technology Ladkrabang,”  Journal of King Mongkut’s Institute of Technology   Ladkrabang.  13(2):  52-60.

รางวัล/ผลงาน/ทุนวิจัย
August 9, 2021        :  ผ่านการรับรองสมรรถนะด้านการสอนตามกรอบมาตรฐาน
วิชาชีพ UKPSF ในระดับ Senior Fellow of The Higher Education Academy (HEA) ประเทศ
สหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework for teaching and learning support in higher education) (Fellowship reference PR217715)
2016 :  Certificate of the excellent teacher of Faculty of 
Liberal Arts, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, 
1996 :  Royal Thai Government Scholarship for     the Ph.D. 
in Linguistics in the USA
1993  :  Regional Language Centre Scholarship for one-month training course in Teaching for Business Technology (TEBT) at the Southeast Asian Minister of Education Organization 
(SEAMEO) Regional Language Centre, Singapore
1986   :  Certificate of excellent learning of Srinakharinwirot University, Prasarnmitr Campus