top of page

คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์

ผู้บริหาร3.jpg

พญ.อัมพร กรอบทอง
(รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ)

อาจารย์ประจำ

สังกัด

กลุ่มวิชากุมารเวชศาสตร์

การศึกษา     

วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต, SOUTH WESTERN UNIVERSITY

ผลงานทางวิชาการ

2550 กรรมการจัดท า ตำรา  “การฝังเข็มรมยา” ; กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
2551-2552 กรรมการจัดทำตำรา “การฝังเข็มในโรคที่พบบ่อย ; กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
2551 กรรมการจัดทำตำราประกอบการเรียน    “การนวดฝ่าเท้า, กดจุด และครอบกระปุก” ; กองการแพทย์ทางเลือก 
2553-2554    กรรมการจัดทำตำรา  “การฝังเข็มรักษาอาการปวดต่างๆ ; กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
2554-2555    กรรมการจัดทำตำรา  “การฝังเข็มรักษาโรคอัมพาต ; การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
2556-2557    กรรมการจัดทำตำรา  “การฝังเข็มร่วมรักษา “; การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 2556    การบำรุงสุขภาพด้วยแพทย์ด้วยแพทย์ทางเลือก  การประชุมวิชาการประจำศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกครั้งที่ 1.  APA Citation กรอบทอง, อ., & ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก, ม.. (2018). การบำรุงสุขภาพด้วยแพทย์ด้วยแพทย์ทางเลือก 
2557    การแพทย์ผสมผสานเพื่อเลิกบุหรี่ งานประจำสู่การวิจัยและวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำการประชุมวิชาการประจำปีศูนย์ การแพทย์กาญจนาภิเษกครั้งที่ 2 
APA Citation กรอบทอง, อ., & ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก, ม.. (2018). การแพทย์ผสมผสานเพื่อเลิกบุหรี่ งานประจำสู่การวิจัยและวิจัยเพื่อ พัฒนางานประจำ. 
2558  คู่มือผู้ปฏิบัติงานการรักษาผู้ป่วยโรคติดบุหรี่โดยศาสตร์การแพทย์แผนจีน APA Citation กรอบทอง, อ., & ฝ่ายแพทย์ทางเลือก, ม. ศ. (2015). คู่มือผู้ปฏิบัติงานการรักษาผู้ป่วยโรคติดบุหรี่โดยศาสตร์การแพทย์แผนจีน. 
ผลงานวิจัย 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการกระตุ้นจุดฝังเข็มเพื่อรักษาผู้ป่วยติดบุหรี่ ตีพิมพ์ :หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการประจา ปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 1 ; 2556. หน้า 260-274 APA Citation กรอบทอง, อ., & ฝ่ายแพทย์ทางเลือก, ม. ศ. (2018). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการกระตุ้นจุดฝังเข็มเพื่อรักษาผู้ป่วยติดบุหรี่. http://aunilo.uum.edu.my/Find/Record/th-mahidol.11017 
2. การศึกษาเบื้องต้นแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมของผลสัมฤทธิ์การนวดกดจุดสะท้อนเท้ารักษาผู้ป่วยติดบุหรี่ ตีพิมพ์ :วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2558, January-April ปีที่: 13 ฉบับที่ 1 หน้า 35-43 APA Citation 
กรอบทอง, อ., & ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก, ม. (2018). การศึกษาเบื้องต้นแบบสุ่มมีกลุ่มควบคุมของผลสัมฤทธิ์การนวดกดจุด สะท้อนเท้ารักษาผู้ป่วยติดบุหรี่. 
http://aunilo.uum.edu.my/Find/Record/th-mahidol.10093 
3. โครงการส ารวจความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการสูบบุรี ของ นศ.และ บุคลากร ม.มหิดล   
4. การพัฒนาแหล่งโคลนบำบัดเป็นชุมชน OTOP วิถีสุขสบายแบบไทย: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม    ตีพิมพ์ : การประชุมระดับชาติครั้งที่ 15 และเครือขา่ ยวิจัยประชาชื่น ครั้งที่ 5 "โลกไร้พรมแดน : ทิศทางการศึกษาสุขภาวะ และ    นวัตกรรม  (2563)    หน้า1127-1141. 
  APA Citation  สนัชดา ปานชี , บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล, อัมพร กรอบทอง (2563) การพัฒนาแหล่งโคลนบ าบัดเป็นชุมชน OTOP วิถีสุขสบายแบบ ไทย: การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม   
https://www.dpu.ac.th/conference/online-room-6.html 
5. ผลต่อสุขภาพของฝุ่นละอองในอากาศขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กลไกก่อให้เกิดโรค และการรักษาด้วยแพทยท์ างเลือก      ตีพิมพ์ : วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์ างเลือก  [Journal of Thai Traditional& Alternative Medicines] ปีที่ 18 ฉบับที่1 มกราคม- เมษายน 2563 หน้า 187-202      APA Citation  
    บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล*, พยงค์ วณิเกียรติ*, อัมพร กรอบทอง*, กมล ไชยสิทธิ์ (2563 )ผลต่อสุขภาพของฝุ่นละอองในอากาศ      ผล ต่อสุขภาพของฝุ่นละอองในอากาศขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กลไกก่อให้เกิดโรค และการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือก  

bottom of page